Ang STERIGUARD ay isang germicide, fungicide,
virucide at anti-rust na panglinis para sa mga instrumento
at kagamitan sa mga salons at beauty parlours.

PROTEKSYON

Ang mga kagamitan at instrumento sa mga salons at beauty parlours ay madaling kapitan ng mga mikrobyo, viruses, fungi, at mga pathogenic microorganisms. Ang hindi pagdekontamina ng mga ito bago muling gamitin, ang direktang pagdapo nito sa ating balat, likido sa katawan, at dugo ay maaring magkalat ng sakit dulot sa pagkahawa.

Ang STERIGUARD lamang ang tanging mabisang paraan upang masugpo at malabanan ang ganitong kontaminasyon.

   

PARAAN NG PAGGAMIT

Maaring lamang gamitin ang STERIGUARD sa ganitong paraan:

Palaging magsuot ng disposable gloves bago simulan ang paglinis ng mga instrumento at iba pang kagamitan.

Linising maigi ang mga instrumento at iba pang kagamitan gamit ang disposable brushes at.

paper tissues upang masigurong walang anumang natitirang buhok, likido sa katawan, at dugo dito.

Gumamit ng mataas na garapon upang masigurong mainam na mailulubog ang mga instrumento at iba pang kagamitan sa STERIGUARD solution.

Maghalo ng 2 ounces ng STERIGUARD sa 32 ounces ng tubig.

Ilubog ang mga nilinis na instrumento at kagamitan tulad suklay, hair brushes, clipper parts, at ibang kagamitang di nagtataglay ng mga butas (non-porous) sa solution sa loob ng 10 minuto.

Banlawan ng tubig ang mga instrumento at kagamitan, tuyuing mabuti bago muling gamitin.

Ang STERIGUARD solution ay dapat gamitin kaagad-agad pagkaraang ito ay maihanda.

Gamitin lamang ng isang beses ang inihandang solution sapagkat ito maaring nagtataglay na ng mga pathogens mula sa unang gamit.

I-diskunekta mula sa electrical outlets ang mga kagamitan at instrumento, gayundin alisin muna ang mga parte tulad ng suklay, talim, at iba pa na maaring ma-diskunekta bago ito ilubog sa solution.

   

PAG-IINGAT

Ang STERIGUARD ay may mataas na gradong panlinis para sa mga propesyunal at dapat gamitin ng may ibayong pag-iingat.


Ilayo ang STERIGUARD sa mga lugar na naabot ng mga bata at ng mga dipropesyunal. Ang mapaminsala nitong sangkap ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa mga mata at pagkasunog ng balat kaya’t mag-ingat na hindi madapuan ang anumang bahagi ng inyong katawan. Maiging magsuot ng proteksyon sa mata, rubber gloves, at protective clothing habang ginagamit ang STERIGUARD. Maghugas mabuti gamit ang sabon at tubig matapos ang paggamit nito.

Labis na mapanganib ang pagkalunok ng STERIGUARD, ito ay dapat palaging malayo sa pagkain at mga inumin. Kung sakaling ito ay mabuhos, linisin gamit ang mop na may mahabang hawakan.

   

IMBAKAN

Ang STERIGUARD ay dapat ilagay sa lugar na malamig at may daloy ng hangin. Ito ay hindi dapat ilantad sa direktang liwanag ng araw at labis na init.

   

PAGTAPON NG NAGAMIT NA STERIGUARD SOLUTION

Siguraduhing tama ang paraan ng pagtapon ng nagamit na solution. Gayundin, huwag gamiting muli ang bakanteng lalagyan ng STERIGUARD.

   

PAGSUSURI

Ang tagumpay ng STERIGUARD sa dekontaminasyon at paglilinis ng mga instrumento at kagamitan ng mga salon at beauty parlour ay nasuri matapos na ang mga ito ay nailubog sa inihandang solution sa loob ng 10 minuto.